(2)245 23 68 exampl@gmail.com
Bergshyddan.se

Sveriges skolsystem är unikt i en internationell kontext

Sverige har på många sätt ett unikt skolsystem. Det finns många saker som är bra med det svenska skolsystemet, men strategin utmärker sig i vissa avseenden på ett negativt sätt i förhållande till jämförbara länder. Det mest grundläggande särdraget för det svenska utbildningssystemet är att utbildningen i grund- och gymnasieskola samt på universitet- och högskolor är kostnadsfri för alla medborgare. Det innebär att alla elever, oavsett ekonomiska förutsättningar, har möjlighet att studera samt att staten har ett stort inflytande. I många andra länder behöver föräldrarna betala en avgift för att barnen ska gå i skolan, oavsett vilken skolform det gäller.

Alla elever har möjlighet att gå i alla skolor – inga skolor är privatfinansierade

I Sverige finns det både kommunala skolor och fristående skolor. Kommunala skolor är skolor som drivs med kommunen som huvudman och fristående skolor är skolor som drivs med ett privat företag eller en stiftelse som huvudman. Men skillnaden mellan kommunala och fristående skolor ska inte överdrivas. I Sverige, jämfört med många andra länder, så är det kostnadsfritt att gå i skola oavsett om det är en fristående skola eller en kommunal skola. I många andra länder så behöver man betala för att gå i en fristående skola. På en del fristående skolor så förekommer det att föräldrar lämnar gåvor för sina barns skolgång, men detta sker på frivillig väg och ingen skola i Sverige har rätt att ta betalt för sin undervisning.

Högskolor och universitet måste ha en öppen och transparent antagningsprocess

I många länder så är det upp till högskolorna och universiteten att avgöra, efter eget huvud, vilka studenter de ska anta. I Sverige är universiteten och högskolorna öppna för alla elever och de måste ha en transparent antagningsprocess där alla har möjlighet att konkurrera om studieplatserna på lika villkor. Med det sagt så har högskolorna och universiteten möjlighet att ställa upp olika antagningskrav beroende på vilka utbildningar de erbjuder, men dessa krav måste redovisas på ett tydligt och transparent sätt. Universitets- och högskolerådet har mer information om hur antagning till högskolan fungerar.


leo

Ingen beskrivning. Vänligen uppdatera din profil.

abacus-hotel